Nadační fond Bible21

Cíle Nadačního fondu

Do nedávné doby bylo hlavním smyslem Nadačního fondu především vytvoření překladu Bible21. Nyní je nutno postarat se o to, aby se Bible dostala do veřejného prostoru a stala se jeho přirozenou součástí. Rádi bychom se proto různými prostředky, které nám činnost Nadačního fondu poskytuje, zasadili o to, aby tento moderní překlad zasáhl co nejširší spektrum naší populace a představil tak Bibli veřejnosti přirozenou a kulturně relevantní formou.

Jaká je tedy vize Nadačního fondu v období, kdy je překlad Deuterokanonických knih téměř u konce? Naším posláním nadále zůstává:

  • Prezentace a popularizace překladu Bible do češtiny 21. století včetně jeho pokračujících úprav
  • Podpora vydávání Bible a další související literatury
  • Šíření biblické gramotnosti v české společnosti
  • V současné době připravujeme vydání studijní Bible21, na jehož realizaci spolupracujeme s americkou nadací Tyndale House Foundation

Mottem a vodítkem celé práce se stalo prohlášení zapsané v listu Židům 4:12 – „Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč.“ Stejně jako kdysi Bible kralická, i Bible21 je určena zejména pro bohoslužbu a každodenní čtení.

Celonárodní čtení Bible

Jednou ze stěžejních každoročních akcí, kterou Nadační fond Bible21 podporuje, koordinuje a organizačně zaštiťuje je Celonárodní čtení Bible, kterého se každoročně účastní desítky měst z celé České republiky. Po několika úspěšných ročnících je dnes již zřejmé, že se v Česku zrodila nová velikonoční tradice. Hlavním cílem čtení je připomenout smysl Velikonoc a upozornit na Bibli jako naše společné kulturní a duchovní dědictví.

Naším přáním a modlitbou je, aby skrze překlad Bible21 zazníval Boží hlas k naší generaci tak zřetelně a neodolatelně, jako tomu bylo u jeho předchůdkyně v generacích minulých.

Podpořte Bibli21

Uvítáme podporu modlitbou, praktickou pomocí i financemi. Máte-li zájem pravidelně přispívat na tvorbu kvalitního českého překladu Bible, zauvažujte o členství v Klubu Bible21.

Jestliže chcete přispět jednorázovým finančním darem, poukažte částku na účet č.:
19-1707810247/0100.

Vystavujeme potvrzení o přijatých darech. Darovanou částku je možné odečíst z daňového základu podle ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. K tomuto účelu na požádání vystavujeme našim partnerům potvrzení o obdržení daru.
Chcete-li přispět praktickou pomocí, kontaktujte naši kancelář.

Alexandr Flek: dědictví a budoucnost

Cílem projektu Bible21 je zprostředkovat současné generaci kulturní a duchovní dědictví Bible a přispět tak k naplnění nejvzácnějšího odkazu české reformace, jak jej formuloval J. A. Komenský:

„…Odkazuji tobě za dědictví knihu boží, biblí svatou.… Málo ještě jest národů, kteříž by tak pravdivě, vlastně, jasně svaté proroky a apoštoly v svém jazyku mluvící slyšeli. Přijmiž to tedy za svůj vlastní klénot, vlasti milá, a užívej toho k slávě boží a svému v dobrém vzdělání…“ (Kšaft umírající matky Jednoty bratrské)

Náš překladatelský a realizační tým se toto dědictví snaží zachovat pro 21. století. V roce 1998 byl po čtyřech letech práce přeložen a vydán Nový zákon. Během následujících deseti let se podařilo vydat a distribuovat na 100.000 jeho výtisků v několika vydáních a revizích, včetně velmi populární audio nahrávky v podání předních českých herců. Nový zákon Bible21 (dříve NBK) si našel oblibu u čtenářů z nejširšího spektra českých církví i mimo ně.

Práce na překladu Starého zákona je nyní rovněž ukončena. V letech 2002-2008 vyšly postupně Knihy Mojžíšovy, Historické, Poetické a Prorocké knihy Satrého zákona podobně, jako vycházela v letech 1579-1594 slavná kralická Šestidílka. Samostatně vyšla také Píseň písní s ilustracemi Marca Chagalla (2001) a Přísloví krále Šalomouna (2003) v atraktivní dárkové úpravě. Dosud poslední samostatně vydanou knihou byly Žalmy (2008), které vyšly společně s CD Tehilim, obsahujícím 15 žalmů zhudebněných Janou Peřtovou.

Práce na projektu Bible21 je financována příspěvky několika stovek jednotlivců a řady místních křesťanských sborů. Pokud vás vize Bible21 oslovuje a rádi byste ji podpořili, nebo pokud máte zájem o více informací, budeme velice rádi. Můžete se s námi spojit prostřednictvím naší internetové stránky, telefonicky nebo poštou.


Alexandr Flek, BA, MTh
vedoucí překladatelského týmu